Print
  SAMAKA GENERALTRANSPORT  
City: Abu Dhabi    
Tel: 02 5530277    
Fax: 02 5530288  
P.O.Box 114438
Email: samakagt@yahoo.com